Impressie afbeelding Impressie afbeelding

Privacybeleid Air4ce Kids & Young Adults

Golf

Privacybeleid Air4ce Kids & Young Adults

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Care4ces U.A. en Air4ce Kids & Young Adults, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Dieperpoellaan 28E Leiden, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74172603.

In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens of die van uw kind.

Uiteraard hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en die van uw kind. De gegevens worden altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving behandeld (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

De gegevens worden uitgewisseld via een beveiligde verbinding tussen de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) en/of door een elektronisch uitwisselingssysteem.

Iedere zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Je mag dan ook verwachten dat wij altijd zorgvuldig omgaan met jouw gegevens of die van uw kind.

Tenzij anders vastgelegd zullen wij alleen verslaglegging doen aan degene die jou/uw kind verwezen heeft (in de regel de huisarts of een vertegenwoordiger hiervan) en in geval van leeftijd tot 4 jaar aan de jeugdarts van het Centrum Jeugd en Gezin (“het consultatiebureau”). Indien jij/u daar bezwaar tegen heeft kun je/kunt u dat aangeven en zullen wij uiteraard de gegevens niet uitwisselen.

Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen mogen niet zonder jouw/uw toestemming de medische gegevens opvragen of raadplegen.

Air4ce Kids & Young Adults maakt deel uit van Coöperatie Care4ces U.A. en is hiermee  aangesloten bij Solopartners. Op de website kun je nalezen aan welke voorwaarden wij voldoen: https://leden.solopartners.nl/lid/112306

Medische gegevens van kinderen worden onbeperkt bewaard (in principe 110 jaar na de geboortedatum). Op jouw verzoek, of afhankelijk van de leeftijd op verzoek van je ouders, kunnen we de gegevens eerder vernietigen. In uitzonderlijke gevallen kan het verzoek om vernietiging geweigerd worden.

Medische gegevens van volwassenen (vanaf 18 jaar) worden verplicht 20 jaar na afronding van de zorgverlening bewaard. Als deze termijn is verstreken worden de gegevens vernietigd. Onder bepaalde omstandigheden worden de gegevens langer bewaard: indien dit nodig is voor goede hulpverlening, indien dit in het belang is van een ander of indien er een wettelijke plicht hiertoe geldt.

Ouders hebben het recht het medisch dossier van hun kinderen tot de leeftijd van 12 jaar in te zien. Om het dossier van een kind tussen de 12 en 16 jaar in te zien is toestemming nodig van het kind, tenzij ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Vanaf 16 jaar hebben jongeren zelf het recht om hun dossier in te zien, uiteraard mogen ouders ook vanaf 16 jaar het dossier inzien, maar alleen met toestemming van de jongere. Op de website www.jadokterneedokter.nl kun je dit allemaal nog eens doorlezen.

Icoon

Informatie en handige tips voor de ouders

Icoon

Heb je een vraag? Bekijk onze uitgebreide veel gestelde vragen

Icoon

Kom je langs op onze locatie?

Icoon

Maak een afspraak